Strafrecht2018-11-17T15:40:29+00:00

Strafrecht – volwassenen & jeugdigen

Hoe verloopt een procedure

Als de politie (of FIOD, of een andere opsporingsinstanties/inlichtingendiensten) u verdenkt van een strafbaar feit, wordt een onderzoek gestart. Vaak bent u hiervan niet op de hoogte totdat u een uitnodiging van de politie ontvangt om te verschijnen op het politiebureau voor verhoor of de officier besluit dat u wordt aangehouden. Ook is het mogelijk dat u op heterdaad wordt aangehouden en wordt overgebracht naar het politiebureau of dat de politie u staande houdt.

De officier besluit wat er uiteindelijk in uw zaak moet gebeuren. Als u in voorlopige hechtenis zit kan hij de rechtbank verzoeken u langer vast te houden. Hij kan besluiten dat u moet voorkomen bij de rechter of op een TOM-zitting. U krijgt dan een oproeping (dagvaarding) om te verschijnen.

Hoe wij u helpen tijdens uw strafzaak

De advocaten van RdH advocaten zullen met u doornemen waarvan u wordt verdacht en vragen het dossier op bij het Openbaar Ministerie. Na ontvangst van het dossier wordt dit met u doorgenomen en wordt de strategie bepaalt. Ook is het mogelijk dat nog voor de zitting wordt geprobeerd om met het OM tot een regeling te komen ter voorkoming van een zitting. Dit zal door de advocaat met u worden besproken.

Wij behandelen van eenvoudige strafzaken voor de Politierechter tot en met ingewikkelde (mega)strafzaken voor de rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij kunt u denken aan strafzaken met betrekking tot geweldsdelicten, opiumwetdelicten, mensensmokkel, ambtsmisdrijven, vermogensdelicten, economische delicten (dit heeft een overlap met onze expertise in het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld het milieurecht en mededingingsrecht), fiscaal strafrecht et cetera.

Laat Roozemond [+] De Haan Advocaten u bijstaan

In uw strafzaak kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van Roozemond [+] De Haan advocaten. Wij adviseren u om, zodra u ermee bekend raakt dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen u loopt, contact met ons op te nemen. Soms zijn daar aanwijzingen voor, zoals bijvoorbeeld waargenomen observaties door politie of anderszins. Wanneer u eenmaal een verklaring bij de politie hebt afgelegd, kunt u daar nauwelijks op terugkomen. Het is daarom belangrijk dat u goed geïnformeerd een verhoor ingaat en u laat bijstaan tijdens het verhoor. Ook adviseren wij u in bijna alle gevallen om geen toestemming te verlenen wanneer de politie in uw woning wil kijken of zoeken.

We maken ons sterk voor u en zijn strikt partijdig. We zorgen ervoor dat uw belangen niet worden geschaad. Ook als u al gedetineerd bent en er problemen binnen de instelling ontstaan kunt u een beroep op Roozemond [+] De Haan advocaten doen.

Jeugdstrafrecht

Wij staan zowel minderjarigen als volwassenen bij (wij voldoen aan de voorwaarden die de Raad voor Rechtsbijstand heeft gesteld om jeugdigen te mogen bijstaan).

Wanneer is het strafrecht

Een verkeersstrafzaak kan grote consequenties hebben voor de bestuurder die wordt vervolgd. RdH advocaten heeft veel ervaring in ernstige verkeersstrafzaken met dodelijke afloop.
Als u verdacht wordt van het plegen van een geweldsdelict, is een goede verdediging van groot belang. De straffen die worden geëist voor geweldsdelicten zijn hoog. RdH advocaten ondersteunt u met overtuiging in dit soort zaken. RdH advocaten heeft veel ervaring met levensdelicten.
Diefstal zaken hebben meestal betrekking op het ontvreemden van goederen uit woningen of bedrijfsgebouwen. RdH advocaten heeft expertise in zogenoemde ram- en plofkraak zaken.
Fraudezaken is een zaak waar men verdacht wordt van bedrag; de politie stelt dat de zaken anders zijn voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.
Er zijn veel verschillende soorten drugsdelicten. Het is onder andere produceren, verhandelen en drugsbezit. Daarnaast is het ook niet toegestaan om te vervoeren, te importeren naar Nederland of te exporteren naar het buitenland. RdH advocaten heeft expertise in grote strafzaken met betrekking tot de verdenking van grote internationale drugstransporten, waaronder harddrugs en softdrugs.
Als je wordt vervolgt voor zedendelicten. Dan wordt je verdacht van delicten met een inbreuk op de zeden. Denk hierbij aan verkrachting, aanranding, kinderlokking, ontucht en incest. Onder zedendelicten valt ook onder andere kinderporno en andere verboden pornografie. RdH advocaten heeft expertise in verkrachtinszaken over langere periodes.
Bij een levensdelict heeft iemand het leven gelaten of heeft een verdachte geprobeerd iemand van het leven te beroven. Onder andere dood door schuld, doodslag, mishandeling met de dood als gevolg en moord vallen onder levensdelicten. Ook valt hulp bij zelfdoding of onbevoegde hulp bij euthanasie onder deze delicten.
Het is in Nederland verboden zonder vergunning in het bezit van een bepaalde wapens of munitie bezit. Het gaat hierbij niet alleen om vuurwapens, maar bijvoorbeeld ook diverse type messen. RdH advocaten heeft expertise opgedaan in één van de grootste vuurwapenzaken in Nederland, welke in relatie werd gebracht met liquidaties.
Onder economische delicten vallen een breed scala aan overtredingen en misdrijven. Denk hierbij aan borgfraude, beleggingsfraude, belastingfraude, valsheid in geschriften, witwassen, faillissementsfraude et cetera. Echter ook overtreding van onder andere de wet arbeid vreemdelingen, de winkeltijdenwet of bodemverontreiniging vallen onder de economische delicten. RdH advocaten heeft veel expertise in mega strafzaken in de zorg (PGB-fraude).
Een onderdeel van de economische delicten zijn de milieudelicten. Denk hierbij onder andere aan asbest, geluidshinder of verontreiniging oppervlaktewater. Eveneens de volgende delicten zijn overtredingen van het milieu: delicten omtrent landbouw, visserij, natuurbescherming, bestrijdingsmiddelen of bodemverontreiniging. RdH advocaten heeft onder andere expertise in verontreiniging van oppervlaktewater.

Direct contact

Daarom kiest u voor RdH

Wij laten het initiatief niet over aan de wederpartij, tenzij dit in uw belang is.
Onze aanpak is gericht op het behalen van het beste resultaat binnen de korst mogelijke tijd.
Onze advocaten zijn nooit uitgeleerd. Na de universiteit en de beroepsopleiding (zeven jaar) specialiseren de advocaten zich door het volgen van postdoctorale studies. Ook geven de advocaten cursussen aan vakgenoten of professionals.
U dient uw eigen zaak – hoe complex ook – juridisch te begrijpen. Dat is onze taak. Daar zijn geen dure woorden of vakjargon voor nodig. Ook wordt u continu geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook buiten kantooruren. Desnoods in de nacht. Bel buiten kantooruren: 06 43 200 390.

Onze specialisten

Jaap-Willem Roozemond
Jaap-Willem RoozemondAdvocaat
Jaap-Willem Roozemond is specialist in (bijzonder) strafrecht en bestuursstrafrecht.
Arjan de Haan
Arjan de HaanAdvocaat
Arjan de Haan is gespecialiseerd in commune strafrecht, jeugdzaken en TBS.
Sarah Melliti
Sarah MellitiAdvocaat
Sarah Melliti is werkzaam op het gebied van het strafrechtzaken.
Rebecca de Haan
Rebecca de HaanAdvocaat
Rebecca de Haan is werkzaam op het gebied van het vermogensrecht, met name gericht op civiele fraudezaken.